Bangkok Bank SME

Bangkokbanksme.com เชี่ยวชาญในการให้บริการ SME อย่างครบวงจร

Bangkokbanksme.com คือเว็บไซต์ที่ธนาคารกรุงเทพ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้กับ SME เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นใจ

สำหรับธนาคารกรุงเทพ การให้บริการ SME ในด้านสินเชื่อและแหล่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ

บริการ สินเชื่อเพื่อ SME

ธนาคารกรุงเทพมีสินเชื่อที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการของ SME

 1. สินเชื่อธุรกิจ
  1. วงเงินเบิกเกินบัญชี
  2. เงินกู้ระยะยาว
  3. วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
  4. วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
  5. หนังสือค้ำประกัน
  6. อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน/รับรองและจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
 2. สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
  1. เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
  2. วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ต่อสาขา (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 3. สินเชื่อบัวหลวงกรีน
  1. เสริมสภาพคล่อง ให้เอสเอ็มอี
  2. SME ที่ต้องการลงทุนธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเพื่อนำวัสดุของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 4. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน
  1. สนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายสถานีบริการน้ำมัน และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
  2. วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี และ/หรือ เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
  3. วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ไม่เกินปริมาณการสั่งซื้อน้ำมัน และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการ

Bangkokbanksme.com แหล่งความรู้ของ SME

ข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Bangkokbanksme ที่ให้บริการกับนักธุรกิจ เช่น

 1. SME มีคำตอบ
 2. SME Series
 3. SME Clinic
 4. SME Event